طبیعت ایران، دیگر از منابع تامین مواد اولیه محصولات ماست. بعضی از گیاهان قابل زراعت نیسیتند و باید از دامان طبیعت جمع آوری شوند. جمع آوری این گیاهان وحشی از اقصی نقاط مختلف کشور، کار دشواری است که ما با کمک بومیان و افراد محلی انجام می دهیم تا بتوانیم محصولاتی خاص و متمایز در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

طبیعت

برداشت از طبیعت