بسته های لوکس پذیرایی نیوشا

جعبه لوکس پذیرایی نیوشا – 40 عددی خورجینی (همراه با 2 بسته رنگین کمان 30 عددی نیوشا)

جعبه لوکس پذیرایی نیوشا – 40 عددی مثلثی (همراه با 4 بسته رنگین کمان مثلثی 12 عددی نیوشا)