به

به

/
نام تجاری گیاه: Quince نام علمی گیاه: Cydonia oblonga تاریخچه: درخ…
چای سبز

چای سبز

/
نام تجاری گیاه: Green tea نام علمی گیاه: Camellia sinensis تاریخچه: چا…
نعناع فلفلی

نعناع فلفلی

/
نام تجاری گیاه: Peppermint نام علمی گیاه: Mentha piperita تاریخچه:  ن…
آویشن

آویشن

/
نام تجاری گیاه:             Thyme نام علمی گیاه:               …
آلوورا

آلوورا

/
نام تجاری گیاه:  Aloe vera نام علمی گیاه: .Aloe vera L تاریخچه: تاریخ…
رازیانه

رازیانه

/
نام تجاری گیاه:  Fennel نام علمی گیاه: .Foeniculum vulgare Mill       تا…
زیره سبز

زیره سبز

/
نام تجاری گیاه:   Cumin نام علمی گیاه:   .Cuminum cyminum L  …
زنیان

زنیان

/
نام تجاری گیاه: Ajwain نام علمی گیاه: .Trachyspermum ammi L  تاریخچه: منش…
مرزنجوش

مرزنجوش

/
نام تجاری گیاه: Marjoram نام علمی گیاه: Origanum majorana تاریخچه: اع…